Novinky a akce e-mailem
Chcete od nás dostávat novinky přímo na svůj e-mail?
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA. Zjistit více.
Informace získané prostřednictvím Google reCAPTCHA podléhají Pravidlům ochrany osobních údajů a Smluvním podmínkám společnosti Google a používají se všeobecné bezpečnostní účely (nepoužívají se na přizpůsobenou reklamu společnosti Google)

Obchodní podmínky

Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Cínované šperky martapa

Marta Pantůčková

M.Kudeříkové 2

636 00 Brno
IČ:
130 65 475

www.cinovane-sperky.cz

mail: martapa@seznam.cz

tel: 608709901


ŽL vydaný dne 3.11.1993 Živnostenským úřadem Magistrátu m. Brna, 

doplněn dne 13.9.2008 pod čj. ZUMB/25310/2008/Br/3

Nejsem plátce DPH

Dále jen „prodávající, prodejce".

 

 

I. Všeobecná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.cinovane-sperky.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").
2. Práva a povinnosti zde neuvedené se řídí Občanským zákoníkem.
3. Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
4. Kupujícím se rozumí fyzická i právnická osoba.
5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
6. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, ví o svém právu na odstoupení od smlouvy a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
7. Pokud se kupující rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání.
8. Ve vlastním zájmu kupující do objednávkového formuláře uvádí přesné a pravdivé údaje. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které má kupující poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, kupující neprodleně informuje prodejce prostřednictvím elektronické pošty (na e-mail
martapa@seznam.cz) nebo telefonu (na telefonní číslo 608709901).
9. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Uvedené ceny jsou konečné.
10. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
11. Prodejce neakceptuje poznámky k objednávce, v nichž kupující bez předchozí domluvy žádá zboží, které není skladem v dostatečném množství, nebo zboží, které není v nabídce (např. jinou barvu, rozměr, druh minerálu).
12. Prodejce si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp. Telefonické kontaktování je používáno zejména tehdy, pokud kupující nereaguje na e-mail
nebo při zadáání objednávky uvedl chybný e-mail.
13. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Bližší informace najdete v kapitole III. Odstoupení od smlouvy.
14. Kupující má právo zboží reklamovat. Bližší informace jsou v kapitole IV. Práva a povinnosti z vadného plnění.
15. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
16. V případě, že dojde mezi prodejcem a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: 
adr.coi.cz

 

17. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15.2. 2021

 

 

II. Dodání zboží, platební podmínky, lhůty pro expedici

 

1. Způsob dodání zboží zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění objednávky, kde je specifikována i cena a forma dodání.
2. Platební podmínky zvolí zákazník vždy v rámci vyplnění objednávky, kde je specifikována i cena a forma platby.

3. Nevyzvedne-li si zákazník zboží zasílané dobírkou ve lhůtě jejího uložení na poště při dodání prostřednictvím České pošty, a.s. nebo nepřevezme-li zákazník doručované zboží od zasilatele v případě dodání zboží prostřednictvím jiného dopravce, a zboží bude vráceno prodejci, uskladní prodejce zboží ve svém skladu do doby, než si jej zákazník vyzvedne nebo než prodejce dle odst. 4 využije své právo odstoupit od smlouvy.

4. Zákazník je povinen za uskladnění dle odst. 2 uhradit prodejci skladné ve výši 100,-Kč za každý i započatý týden takového uskladnění.

5. Jestliže zboží bude vráceno prodejci dle odst. 2, je prodejce zároveň oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Takovým odstoupením není dotčen nárok prodejce na vynaložené náklady s odesláním zboží ani nárok na dosud vzniklé skladné dle bodu 3.

6. Není-li v popise u výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno nejpozději do sedmi pracovních dnů po obdržení platby.

7. Při výrobě na zakázku závisí dodací lhůta na vzájemné dohodě.

8. Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list.

9. Při převzetí zásilky by měl kupující zkontrolovat, zda není viditelně poškozená. Pokud ano, měl by trvat na sepsání protokolu o poškození zásilky nebo zásilku odmítnout převzít. Pokud kupující po rozbalení zjistí, že je zboží poškozené, neprodleně by měl prodejce informovat.

 

 

III. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo do 14 dnů od převzetí zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy (dle § 1846 Občanského zákoníku). Pokud bylo zboží upraveno na přání kupující, nelze od smlouvy odstoupit.
2. Kupující musí o odstoupení od smlouvy informovat prodejce.
Kontaktní údaje:

Marta Pantůčková

M.Kudeříkové 2

636 00 Brno
Ie-mail:
martapa@seznam.cz
telefon:
608709901
Kupující může o odstoupení od smlouvy informovat např. zaslaným dopisem, e-mailem, může využít formuláře, který obdržel spolu s e-mailem potvrzujícím přijetí objednávky nebo si ho může stáhnout na stránce obchodu.
3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné 14denní lhůty.
4. kupující zašle zboží zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud bude zboží odesláno před uplynutím 14 dnů.
5. Kupující zboží pošle doporučeně na adresu uvedenou v kontaktu (viz výše bod 2). V případě větší hodnoty objednávky prodejce doporučuje zásilku připojistit. Objednávky zaslané zpět na dobírku nebudou akceptovány.
6. Prodejce vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.zpět. Prostředky vrátí nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy zboží převzal nebo mu kupující prokázal, že zboží odeslal. Prodejce vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil
nebo o to písemně požádal a pokud mu tím nevzniknou prodejci další náklady.
7. Pokud záka
zník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodejce nabízí, vrátí mu prodejce náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
8. Přímé náklady spojené s vracením zboží nese kupující.
9. V případě, že zboží bude poškozené nebo bude jevit známky opotřebení, může být vracená částka ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu.

 

 

 

 

IV. Práva a povinnosti z vadného plnění


Jakost při převzetí
1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra), jedná se o vady zboží, za které odpovídá prodávající.
2. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
3. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
4. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
5. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.


Zákonná práva z vad
1. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době.
2. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

  • bezplatné odstranění vady opravou;

  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
3. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok

  • na odstranění vady

  • anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití či za vady způsobené viditelně špatným zacházením.

 

Vyřízení reklamace
1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
2. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
3. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
4. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.
5. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do
pěti pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
6. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.
7. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
8. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.
9. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

 

 

V. Ochrana osobních údajů

 

Abyste mohli využít služeb tohoto obchodu, potřebuje prodejce znát některá vaše osobní data. Respektuje vaše soukromí, proto se snaží množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější, data chrání před zneužitím.Při práci s osobními daty prodejce vychází ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje
Od vás jako od kupujícího prodejce při nákupu požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou doručovací adresu, e-mailovou adresu, telefonické spojení. Tyto údaje jsou nezbytné k identifikaci kupujícího, ke komunikaci s ním, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování platby za zboží. Pokud je nakupujícím firma, je navíc třeba fakturační adresa, IČ, popř. DIČ.
Údaje o vaší činnosti
Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v tomto internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
Shrnutí
Všechna data, která o vás a vašich nákupech prodejce získá, jsou chráněna před zneužitím, prodejce je nikomu jinému neposkytuje (vyjma společností zajišťujících spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o kupujícím, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky). Slouží pouze ke kvalitnímu poskytování služeb. Kupující má právo kdykoliv prodejci písemně (e-mailem) sdělit jakékoliv změny, doplnění, požádat o zlikvidování všech osobních údajů, které mu dříve poskytl.
Souhlas kupujícího
Používáním tohoto internetového obchodu kupující souhlasí se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasí s výše uvedenými pravidly.

 

 

 

 

 

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

 

Odstoupení od kupní smlouvy

 

Adresát (prodejce):


Marta Pantůčková

M.Kudeříkové 2

636 00 Brno
IČ:
130 65 475

email: martapa@seznam.cz

tel: 608709901


Oznamuji, že odstupuji od koupě zboží.

 

Číslo objednávky: ………………………………………………………………………………………………..…...........

 

Datum doručení zboží: ………………………………………………………………………..…….

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………..………….


Fakturační adresa: …………………………………………………………………………..………

 

Doručovací adresa: ……………………………………………….…………………….…………..

 

 

Peníze chci vrátit na účet číslo: ………..…………………….……./ ………………………...…...

 

Peníze chci vrátit jiným způsobem: ………………………………………………………..………..

 

 

 

 

 

Místo a datum:……………………………. Podpis: ……………………………………


Aktualizováno 2.2.2021

Copyright 2020 - 2024 © www.cinovane-sperky.cz